Het verbeteren van de samenwerking

Om ervoor te zorgen dat ieder kind en iedere jongere de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen is een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp belangrijk. Daarom sturen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs in beleid en praktijk samen op een betere afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp. De Monitor AOJ kun je hiervoor als hulpmiddel gebruiken.

Inzicht in de samenwerking

Een goede samenwerking rond de ondersteuningsvragen van kinderen, jongeren en gezinnen vraagt om een dialoog over de regionale behoeften en mogelijkheden, investeren in elkaar en het maken en uitvoeren van gezamenlijke afspraken. Het helpt om daarbij samen de effecten van de samenwerking te monitoren, te evalueren en te verbeteren wat nog niet goed gaat. Alleen zo kun je samen voorkomen dat je kansen mist om kinderen, jongeren en gezinnen te ondersteunen. En dat hun problematiek verergert.

Om inzicht te krijgen in de samenwerking biedt de Monitor AOJ:

Een Vragenlijst voor de Uitvoering om te peilen hoe professionals hun eigen rol in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp ervaren.

Een Vragenlijst voor Beleid om te peilen hoe beleidsmakers hun eigen rol in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp ervaren.

Vragen voor het Startgesprek om inzicht te krijgen in de specifieke vragen van je regio en de verwachtingen van het inzetten van de Monitor AOJ

Een handleiding die helpt bij het uitzetten van de vragenlijsten.

Regioscan

Met behulp van de Regioscan kun je alvast een beeld krijgen van de stand van zaken in jouw regio rond vier thema’s die belangrijk zijn in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Daarover beantwoord je in totaal 16 vragen. Na het invullen van je antwoorden krijg je de uitkomst per email toegestuurd.

In gesprek over de cijfers

Om meer inzicht te krijgen in de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp in je eigen regio of gemeente biedt de Monitor AOJ cijfers over jeugdzorggebruik per onderwijssoort en over het risico dat jongeren geen opleiding volgen of niet werken (NEET). Deze cijfers worden specifiek voor deze monitor verzameld en zijn dus alleen in deze monitor te vinden.

Deze informatie geeft je houvast voor het vaststellen van (preventief) beleid en voor het maken van bindende afspraken daarover in het gesprek tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden. Meestal gebeurt dat in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO).