Jeugdzorggebruik en onderwijs

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

Inleiding

U ziet hier de cijfers over het jeugdzorggebruik van jeugdigen in uw gemeente of regio per onderwijssoort. Jeugdzorg is onderverdeeld in jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdhulp bestaat uit:

 • Ambulante jeugdhulp van het lokale team
 • Begeleiding thuis bij problemen in het gezin (ambulante jeugdhulp)
 • Pleegzorg (hulp door pleegouders)
 • Jeugdzorgplus (hulp voor jongeren met ernstige problemen)
 • Hulp in een instelling voor jeugd- en opvoedhulp
 • Jeugd-ggz (hulp voor kinderen met psychische problemen)
 • Jeugdzorg voor kinderen met een verstandelijke beperking

 

Onder Jeugdbescherming valt de Ondertoezichtstelling en voogdij/ jeugdbescherming en de Jeugdreclassering.

De jeugdzorgcijfers worden weergegeven per onderwijssoort:

 • primair onderwijs (po)
 • speciaal basisonderwijs (sbo);
 • speciaal onderwijs (so);
 • voortgezet onderwijs (vo);
 • speciaal voortgezet onderwijs (svo);
 • praktijkonderwijs (po);
 • middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

 

Toelichting cijfers

In deze indicator zijn de beleidscijfers weergegeven van het jeugdzorggebruik per onderwijssoort in uw geselecteerde regio of gemeente. De gegevens kunt u vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde. Tevens ziet u een trendgrafiek van de afgelopen jaren. Klik hier voor een uitgebreidere toelichting op de cijfers.

Jeugdzorggebruik in uw gemeente of regio

Waar staat uw regio ten opzichte van andere regio’s? Hoog betekent veel jeugdigen met jeugdzorggebruik, laag betekent weinig jeugdigen met jeugdzorggebruik. Elke staaf geeft het gemiddelde van de laagste 5% van de regio’s tot de hoogste 5%.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Jeugdzorggebruik per onderwijssoort

De figuur geeft voor uw gemeente/regio per onderwijssoort het aandeel kinderen dat jeugdzorg ontvangt weer.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Trend Jeugdzorggebruik per onderwijssoort

De figuur geeft de trend van het jeugdzorggebruik per onderwijssoort voor uw gemeente/regio van de afgelopen jaren weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland en het type onderwijs aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Wat kan ik met de cijfers uit mijn regio?

De meeste kinderen ontwikkelen zich goed, maar een klein deel heeft zodanige problemen dat zij extra ondersteuning of hulp nodig hebben. Dan zijn kwalitatief hoogwaardige opvoeding, opvang, onderwijs, ondersteuning en hulpverlening nodig, maar vooral ook goede afstemming daartussen. Zicht op het jeugdzorggebruik per onderwijssoort geeft input voor het gesprek tussen onderwijs en gemeente/jeugdhulp over verdere afstemming en samenwerking en inzet van jeugdhulp/oza’s op scholen.