Jeugdzorggebruik en onderwijssoort

 

Deze cijfers gaan over het jeugdzorggebruik in de groep kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar in jouw geselecteerde regio of gemeente, uitgesplitst naar onderwijssoort. Kinderen en jongeren worden ingedeeld bij één samenwerkingsverbandregio op basis van hun inschrijving in het primair of voortgezet onderwijs. De gegevens kun je vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde. Met deze indicator krijg je antwoord op de volgende vragen:

 • hoeveel kinderen en jongeren in mijn gemeente of regio krijgen jeugdhulp?
 • hoe is het jeugdhulpgebruik in mijn gemeente of regio verdeeld over de onderwijssoorten?

Selecteer jouw regio
Regio: geen regio gekozen   k

Selecteer jouw regio

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

Jeugdzorggebruik in Nederland

Jeugdzorg is in Nederland onderverdeeld in jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdhulp bestaat uit:

 • Ambulante jeugdhulp van het lokale team
 • Begeleiding thuis bij problemen in het gezin (ambulante jeugdhulp)
 • Pleegzorg (hulp door pleegouders)
 • Jeugdzorgplus (hulp voor jongeren met ernstige problemen)
 • Hulp in een instelling voor jeugd- en opvoedhulp
 • Jeugd-ggz (hulp voor kinderen met psychische problemen)
 • Jeugdzorg voor kinderen met een verstandelijke beperking

Onder jeugdbescherming valt ondertoezichtstelling en voogdij/jeugdbescherming.

Jeugdzorggebruik vergelijken

Wil je weten waar het jeugdzorggebruik in jouw gemeente of regio staat ten opzichte van andere gemeenten of regio’s?

Dit landkaartje geeft het percentage kinderen en jongeren dat gebruik maakt van jeugdzorg per gemeente of regio weer. De kleur donkerblauw geeft het hoogste gebruik weer en de kleur lichtblauw het laagste gebruik.

Bron en jaar data: CBS (micro)data, bewerking NJi, 2021

Welk typen jeugdzorggebruik

De figuur geeft, naast het landelijk gemiddelde, voor jouw gemeente of regio het aandeel kinderen weer die een vorm van jeugdzorg ontvangen, onderverdeeld in jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien: k

Jeugdzorggebruik per onderwijssoort

In de figuur zie je per onderwijssoort het percentage kinderen en jongeren dat jeugdzorg ontvangt. Daarin worden de volgende afkortingen gebruikt:

 • basisonderwijs (bao)
 • speciaal basisonderwijs (sbao)
 • speciaal onderwijs (so)
 • voortgezet onderwijs (vo)
 • speciaal voortgezet onderwijs (svo)
 • praktijkonderwijs (pro)
 • middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien: k

Trend jeugdzorggebruik per onderwijssoort

Hier kun je zien welke ontwikkelingen het jeugdzorggebruik per onderwijssoort heeft doorgemaakt. Je kunt de trend voor je gemeente of regio, voor Nederland of voor het type onderwijs aan- of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien: k

Wat kan ik met deze cijfers?

De meeste kinderen en jongeren ontwikkelen zich goed. Een klein percentage heeft extra ondersteuning en hulp nodig op het gebied van opvoeding, opvang, onderwijs of een combinatie daarvan. Dat vraagt om voldoende hulp en ondersteuning van goede kwaliteit op deze afzonderlijke terreinen. Maar ook: een goede aansluiting en afstemming tussen die verschillende vormen van ondersteuning en hulp. De cijfers over jeugdzorggebruik in je regio kunnen je helpen in het gesprek tussen onderwijs en gemeente of jeugdhulp. Zo kunnen de cijfers over:

 

 • Jeugdzorggebruik je helpen bij de afstemming en samenwerking bij het inzetten van jeugdhulp of van onderwijs-zorgarrangementen op scholen. Welke specifieke problematiek heeft daarin meer aandacht nodig en hoe geef je die aandacht?
 • Jeugdzorggebruik en onderwijssoort je helpen om te bepalen hoe je het schoolsucces en de toekomstkansen van kinderen en jongeren die jeugdzorg nodig hebben, kunt bevorderen. Voor welke specifieke problemen per onderwijssoort is meer aandacht nodig?

 

Wat zeggen de cijfers niet

Het is belangrijk om je te realiseren dat de cijfers over jeugdzorggebruik niets zeggen over oorzaken en verbanden. Zo kan een stijging of daling in het gebruik van een bepaalde vorm van jeugdhulp in een bepaalde onderwijssoort bijvoorbeeld te maken hebben met de keuzes van ouders of keuzes van de school, met het aanbod van zorgaanbieders, met de gemeentelijke aanbesteding of met aandacht voor een bepaald zorgthema. Je moet dus altijd samen op zoek gaan naar de interpretatie en verklaring van de gegevens.