Doe de Regioscan

Regio’s staan voor grote uitdagingen: de aanpak van thuiszitters, zorg voor een passend en dekkend onderwijsaanbod, en de afstemming tussen alle betrokken partijen. Als regio werk je voortdurend aan het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs en de jeugdhulp.

In de Regioscan beantwoord je 16 vragen over vier thema’s: onderwijs en jeugdhulp, afstemming, samenwerking en effecten. Je vult de vragen in met de regionale samenwerking die je zelf wilt meten als uitgangspunt.

Je kunt Regioscan gebruiken als startpunt voor een uitgebreide meting van de samenwerking in jouw regio met behulp van de vragenlijsten van de Monitor AOJ. Je vindt deze hier.

Regioscan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

1 - Jouw regio

Deze scan is speciaal gemaakt voor samenwerkingsverbanden en gemeenten. Het is een quick scan waarbij je in een paar minuten zicht krijgt op de kansen om de samenwerking in de regio te verbeteren en aan welke ondersteuning je moet werken.

 

Kies eerst voor welke gemeente of regio je de regioscan uit wilt voeren.   Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

 

2 - Regio in beeld

Het is van belang om te weten of je de jeugd in jouw gemeente en regio in beeld hebt. Met dit inzicht kun je efficiënter en effectiever het beleid uitvoeren. Dit thema gaat in op de aanwezigheid en diversiteit van het onderwijsaanbod, de voorzieningen voor onderwijs-zorgarrangementen en het jeugdhulpgebruik.

Ik weet waar mijn jeugd onderwijs krijgt.
Ik weet hoeveel jongeren en kinderen gebruik maken van jeugdhulp in mijn regio.
Ik heb zicht op hoeveel jongeren een onderwijs-zorgarrangement hebben.
In mijn regio is mijn aanbod voldoende dekkend.

3 - Afstemming

Een goede samenwerking van onderwijs met jeugdhulp is belangrijk voor een goede ondersteuning van het kind of de jongere. Dit betekent dat alle betrokken partijen vanuit de verschillende wetten goed moeten afstemmen over de aanpak, de samenwerking, de inkoop en de financiering. Afstemming vindt plaats in het zogenaamde OOGO overleg, maar ook in andere overlegstructuren. Kijk hoe professionals met elkaar omgaan en of het belang van het kind vooropstaat in plaats van dat van de professionals of de organisatie.

Onderwijs is betrokken bij de inkoop van jeugdhulp.
Gemeente(n) en onderwijs werken samen bij de ontwikkeling van onderwijs-zorgarrangementen.
Er is een regionale aanpak voor het voorkomen van thuiszitters door samenwerking van onderwijs en leerplicht.
Ik weet dat ouders tevreden zijn over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
Ik weet of jongeren ontevreden zijn over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
We hebben een regionale aanpak voor het toeleiden van jongeren in een kwetsbare positie naar de arbeidsmarkt.

4 - Samenwerking in de praktijk

Hier gaat het om de samenwerking van onderwijs met jeugdzorg, voor kinderen en jongeren die ook buiten schooltijd ondersteuning nodig hebben. Om dat te organiseren moeten het samenwerkingsverband en de gemeenten met elkaar overleggen. Dit betekent voor elk samenwerkingsverband met meerdere gemeenten, met ieder een eigen jeugdverordening. Een gemeente heeft op haar beurt weer met verschillende schoolbesturen te maken. Zo liggen er behoorlijk wat uitdagingen in de praktische samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs.

Iedere school heeft een vaste contactpersoon van jeugdhulp (wijk/jeugdteam).
Er is een gezamenlijk casusoverleg van school en jeugdhulp (wijk/jeugdteam).
Jeugdhulp is (op afroep) beschikbaar op school.

5 - Effecten van de aanpak

Het doel van de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp is dat kinderen en jongeren een zo klein mogelijke overgang ervaren van onderwijs naar hulp door het principe 'één kind, één plan'. De totale ontwikkeling van het kind staat voor iedere professional, in welke sector dan ook, centraal. De gezamenlijke aanpak moet leiden tot snellere signalering, preventieve inzet en passende jeugdhulp, het terugdringen van het aantal thuiszitters en een effectieve aanpak van de problematiek.

De samenwerking leidt tot een snellere signalering en juiste inzet van jeugdhulp.
De samenwerking leidt tot een effectievere aanpak van problemen van kinderen, jongeren en hun gezinnen.
Onze regionale aanpak leidt tot het terugdringen van het aantal thuiszitters.
Onze afspraken leiden tot een betere toeleiding van jongeren in een kwetsbare positie naar de arbeidsmarkt.
Er is zicht op de gevolgen van passend onderwijs voor het leerlingenvervoer.