Jeugdzorggebruik

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

Inleiding

U ziet hier de cijfers over het jeugdzorggebruik van jeugdigen in uw gemeente of regio. Jeugdzorg is onderverdeeld in jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdhulp bestaat uit:

  • Ambulante jeugdhulp van het lokale team
  • Begeleiding thuis bij problemen in het gezin (ambulante jeugdhulp)
  • Pleegzorg (hulp door pleegouders)
  • Jeugdzorgplus (hulp voor jongeren met ernstige problemen)
  • Hulp in een instelling voor jeugd- en opvoedhulp
  • Jeugd-ggz (hulp voor kinderen met psychische problemen)
  • Jeugdzorg voor kinderen met een verstandelijke beperking

Jeugdhulp wordt ook uitgesplitst naar jeugdhulp met en jeugdhulp zonder verblijf. Onder Jeugdbescherming valt: Ondertoezichtstelling en voogdij/jeugdbescherming.

Toelichting cijfers

In deze indicator zijn de cijfers weergegeven van het jeugdzorggebruik in de groep jongeren van 0 tot 23 jaar in uw geselecteerde regio of gemeente. Jongeren worden toegewezen aan één samenwerkingsverbandregio op basis van hun onderwijsinschrijving in het primair of voortgezet onderwijs. De gegevens kunt u vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde van alle jongeren in een leeftijdsgroep. Tevens ziet u de trendgrafiek van de afgelopen jaren.

Jeugdzorggebruik in uw gemeente of regio

Waar staat uw regio ten opzichte van andere regio’s? Hoog betekent veel jeugdigen maken gebruik van jeugdzorg, laag betekent weinig jeugdigen maken gebruik van jeugdzorg. Elke staaf geeft het gemiddelde van de laagste 5% van de regio’s tot de hoogste 5%.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Onderverdeling jeugdzorggebruik naar leeftijd

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:
selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Jeugdzorggebruik in Nederland

Dit landkaartje geeft het percentuele gebruik van jeugdzorg per gemeente of regio weer, waarbij kleur donkerblauw het hoogste gebruik weergeeft en kleur lichtblauw het laagste. De data per gemeente of regio kunt u als Excel (.csv bestand) downloaden.

Bron en jaar data: CBS (micro)data, bewerking NJi, 2020

Trend Jeugdzorggebruik

De figuur geeft de trend van het jeugdzorggebruik onderverdeeld in jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering weer voor uw gemeente/regio. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio, Nederland en leeftijdscategorie aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Wat kan ik met de cijfers uit mijn regio?

De meeste kinderen ontwikkelen zich goed, maar een klein deel heeft zodanige problemen dat zij extra ondersteuning of hulp nodig hebben. Dan zijn kwalitatief hoogwaardige opvoeding, opvang, onderwijs, ondersteuning en hulpverlening nodig, maar vooral ook goede afstemming daartussen. Zicht op het jeugdzorggebruik geeft input voor het gesprek tussen onderwijs en gemeente/jeugdhulp over verdere afstemming en samenwerking en inzet van jeugdhulp/oza’s op scholen. En over de wijze waarop voor deze risicogroepen het schoolsucces en daarmee hun toekomstkansen bevorderd worden.

Wilt u een compleet beeld met gerelateerde cijfers, zoals problematiek van kinderen, bekijk dan voor uw gemeente of regio het rapport ‘Hoe zorgt u voor de jeugd?’. Wilt u weten of uw werkelijke jeugdzorggebruik afwijkt van het verwachte (geschatte) gebruik? Kijk dan bij de indicator ‘jeugdzorggebruik verwacht en werkelijk‘.