De Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs stellen het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) verplicht als bestuurlijk overleg tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten binnen een regio. Het OOGO stemt onder andere de samenwerking van onderwijs en door gemeenten gefinancierde hulp af. Denk aan afspraken tussen de wijkteams en zorgteams op scholen, of over intensieve jeugdhulpprogramma’s bij bovenschoolse voorzieningen in het speciaal onderwijs.

Naast afspraken op gemeentelijk niveau, vinden ook afspraken op intergemeentelijk niveau plaats. Deze gaan vaak over het voortgezet en speciaal onderwijs. Leerlingen van deze scholen komen uit meerdere gemeenten en/of samenwerkingsverbanden. Daarmee is ook het leerlingenvervoer een onderwerp van gesprek, evenals het voorkomen van schooluitval en het begeleiden van (kwetsbare) leerlingen van onderwijs naar de arbeidsmarkt.

 

Gezamenlijke visie en ambities

In een OOGO kunnen samenwerkingsverbanden en gemeenten op bestuurlijk niveau gezamenlijk hun visie vaststellen op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Daarnaast gaan zij tijdens een OOGO met elkaar in gesprek over de ambities die zij hebben ten aanzien van de gewenste opbrengsten van de samenwerking. Om bijvoorbeeld sneller te kunnen signaleren of kinderen risico lopen in hun ontwikkeling. Of om er eerder bij te zijn als kinderen problemen hebben waardoor zij verzuimen en daarmee mogelijk voortijdig het onderwijs dreigen te verlaten. Of hoe kwetsbare jongeren ondersteund kunnen worden bij het vinden van een werkplek met begeleiding. In het OOGO kunnen ontwikkelagenda’s worden opgesteld, die sturing geven aan de samenwerking tussen uitvoerende professionals uit onderwijs en jeugdhulp.

 

Belangrijk instrument

Daarmee is het OOGO een belangrijk instrument om als onderwijs en gemeenten gezamenlijk het gesprek te voeren over het doel van de samenwerking, de wijze waarop men wil samenwerken en over de gezamenlijke inrichting en aansturing van dat proces. Met de cijfers en rapporten van de Monitor AOJ kunnen zij een goede analyse maken van de stand van zaken, de ontwikkelingen en de trends op de diverse onderwerpen waarvoor zij ambities formuleren. Deze informatie geeft daarmee voeding aan het inhoudelijke gesprek dat tijdens het OOGO wordt gevoerd.