Leerlingprognose

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

De cijfers op deze pagina worden niet meer vernieuwd. DUO publiceert de prognoses voor het aantal leerlingen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Inleiding

De leerlingprognoses geven inzicht in de meest elementaire vraag voor onderwijsplanning: Hoe zal de onderwijsvraag zich in het primair en voortgezet onderwijs de komende jaren ontwikkelen en hoe is die verdeeld over de regio’s in het land?

De prognosegrafieken zijn gebaseerd op de prognoses die door DUO worden gepubliceerd en houden onder andere rekening met de bevolkingsprognose en de referentieraming van OCW. Er wordt geen rekening gehouden met individueel beleid van scholen of samenwerkingsverbanden.

Toelichting cijfers

In deze indicator zijn de cijfers weergegeven van het verwacht aantal leerlingen in uw geselecteerde regio of gemeente. De prognoses zijn gebaseerd op de belangstellingspercentages van scholen in de bevolking van hun voedingsgebieden, de doorstroom van leerlingen aan de scholen, en de regionale demografische dynamiek. De gegevens zijn afkomstig van DUO. De gegevens kunt u vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde. Tevens ziet u een trendgrafiek voor de komende 15 jaar.

Leerlingprognose in uw gemeente of regio

Waar staat uw regio ten opzichte van andere regio’s? Hoog betekent een verwachte stijging van het aantal leerlingen, laag betekent een verwachte daling van het aantal leerlingen. Elke staaf geeft het gemiddelde van de laagste 5% van de regio’s tot de hoogste 5%.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Leerlingprognoses in Nederland

Dit landkaartje geeft de leerlingprognoses in gemeenten en regio’s weer aan de hand van de verwachte dalingen of stijgingen van het aantal leerlingen voor de komende dertig jaar. De data per gemeente of regio kunt u als Excel (.csv bestand) downloaden.

Bron en jaar data: bewerking NJi, 2019

Trend leerlingprognose

De trendgrafiek geeft de prognose van het aantal leerlingen voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde tot en met het jaar 2035 weer (index 2019=100%). De cijfers tot en met 2019 zijn tellingen.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Prognose leerlingaantallen

Wat kan ik met de cijfers uit mijn regio?

Met deze leerlingprognoses is het mogelijk om de (potentiële) instroom van leerlingen in de toekomst in kaart ter brengen. Met deze cijfers kunt u als samenwerkingsverband in gesprek gaan met schoolbesturen en gemeenten in uw regio over de trends in groei of krimp van het aantal kinderen in en de gevolgen van deze ontwikkelingen voor onder andere onderwijshuisvesting en de instandhouding van een dekkend aanbod (onderwijssoorten) binnen uw regio. Ook is dit cijfer relevant voor de inschatting van de behoeften aan jeugdhulp en andere ondersteuning.

Een leerlingprognose helpt bij het opstellen en uitvoeren van meerjarenbegrotingen, en meerjarige planningen van het onderwijsaanbod gericht op de vraag in uw voedingsgebied. In regio’s waar krimp een rol speelt is het van extra groot belang om met de (samenwerkende) gemeenten en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs met elkaar naar de onderwijs- en hulpaanbod te kijken en dat ook in de planning op elkaar af te stemmen.

Relevante links

Arbeidsmarktplatform PO: Het Scenariomodel PO

Lees verder