Kinderen in eenoudergezinnen

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

De cijfers op deze pagina worden niet meer vernieuwd. De cijfers over eenoudergezinnen op gemeenteniveau staan op de site Staat van de Jeugd

Inleiding

De meeste eenoudergezinnen ontstaan door scheiding van de ouders. Een veel kleiner aantal van de eenoudergezinnen ontstaat door overlijden van één van de ouders of doordat een ouder bewust de keuze maakt om een kind alleen op te voeden. Eenoudergezinnen hebben naar verhouding vaker een klein aantal kinderen (1 of 2), dan tweeoudergezinnen.

Een kind uit een eenoudergezin heeft meer kans op problemen tijdens het opgroeien dan een kind uit een tweeoudergezin. Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin ontwikkelen bijvoorbeeld vaker probleemgedrag en emotionele problemen dan hun leeftijdsgenootjes in tweeoudergezinnen. Ook zijn prestaties op school slechter dan gemiddeld. De verschillen zijn echter niet groot en er zijn ook veel kinderen uit eenoudergezinnen die zich zonder problemen ontwikkelen. Voor een groot deel zijn de slechtere ontwikkelingskansen van kinderen uit eenoudergezinnen terug te voeren op de slechte financiële situatie van een flink deel van deze gezinnen.

Dit blijkt zowel uit internationaal als Nederlands onderzoek. Kinderen in gezinnen met een lager inkomen hebben een minder goede gezondheid en vertonen meer probleemgedrag. De problemen van kinderen in eenoudergezinnen zijn ook groter als de economische omstandigheden van het gezin slechter zijn (NJi, 2014, 2018). Het opgroeien in een eenoudergezin is daarom een risicofactor voor kinderen en daarmee is inzicht in het aantal kinderen dat in deze situatie opgroeit, relevant.

 

Toelichting cijfers

In deze indicator zijn de cijfers weergegeven van het aantal minderjarigen dat in een eenoudergezin woont. De gegevens kunt u vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde. Tevens ziet u de cijfers in een landkaartje en een trendgrafiek van de afgelopen jaren.

Kinderen in eenoudergezinnen in uw gemeente of regio

Waar staat uw regio ten opzichte van andere regio’s? Hoog betekent veel jeugdigen groeien op in een eenoudergezin, laag betekent weinig jeugdigen groeien op in een eenoudergezin. Elke staaf geeft het gemiddelde van de laagste 5% van de regio’s tot de hoogste 5%.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Onderverdeling kinderen in eenoudergezinnen

De figuur geeft het aandeel minderjarigen in eenoudergezinnen voor uw gemeente/regio weer, het landelijk gemiddelde en de onderverdeling in 0-4 jarigen, 4-12 jarigen en 12-18 jarigen.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Kinderen in eenoudergezinnen in Nederland

Dit landkaartje geeft het aandeel kinderen in eenoudergezinnen per gemeente of regio weer, waarbij de donkerste kleur het hoogste aandeel weergeeft en de lichtste kleur het laagste. De data per gemeente of regio kunt u als Excel (.csv bestand) downloaden.

Bron en jaar data: CBS (micro)data, bewerking NJi, 2020

Trend kinderen in eenoudergezinnen

De figuur geeft de trend van het aantal minderjarigen in eenoudergezinnen en de onderverdeling in de leeftijdsgroepen 0-4, 4-12 en 12-18 jarigen voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de afgelopen jaren weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Wat kan ik met de cijfers uit mijn regio?

U wilt als gemeente of samenwerkingsverband graag weten welke kinderen opgroeien in risicovolle omstandigheden. Een kind dat opgroeit in een eenoudergezin, zeker als daarbij de economische situatie van het gezin slecht is, behoort tot die groep.

Doordat u inzicht heeft in het aantal kinderen dat in uw gemeente of samenwerkingsverband opgroeit in een eenoudergezin, kunt u het gezamenlijk met ook schoolbestuurders, schoolleiders en jeugdhulpinstellingen in de wijk in gesprek over de wenselijke of noodzakelijke preventieve maatregelen die kunnen worden ingezet om risico’s in de ontwikkeling van deze kinderen vroegtijdig te signaleren en de juiste ondersteuning in te zetten. Afstemming over deze gegevens met professionals uit de wijkteams/jeugdhulp kan nog aanscherpen waar extra preventief aanbod in opvoedingsondersteuning, groepsaanbod voor kinderen in echtscheidingssituaties en of KOPP aanbod wenselijk is. Ook wordt dan duidelijk op welke wijze scholen, wijkteams en jeugdhulp hierin kunnen samenwerken.