Is uw aanbod dekkend?

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

Inleiding

De scholen binnen het samenwerkingsverband zijn samen verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de regio. Hiervoor is een dekkend netwerk nodig van lesplaatsen en voorzieningen voor alle kinderen.

Wanneer een voorziening niet binnen de regio gevonden kan worden, wordt samengewerkt met scholen buiten de regio die dit wel kunnen bieden. Denk hierbij aan gespecialiseerde ondersteuning en scholen voor speciaal onderwijs.

Het is belangrijk om goed inzicht te hebben in de verdeling van het onderwijs in uw regio: voor de beste aansluiting bij de behoefte van het kind; en voor een gevarieerd en verdeeld aanbod van zowel het onderwijs als de kosten in uw regio.

Toelichting cijfers

In dit rapport zijn de figuren weergegeven van de indicatoren, die u een goed totaalbeeld geven van de verdeling van het onderwijsaanbod in uw geselecteerde regio of gemeente. De gegevens kunt u vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Aanbod onderwijssoorten
  • Speciaal onderwijs
  • Jeugdzorggebruik
  • Jeugdzorggebruik en het onderwijs
  • Leerlingenvervoer

Aanbod onderwijssoorten

Voor een goede spreiding van het onderwijsaanbod is het belangrijk dat schoolbesturen en gemeenten samenwerken. In veel gebieden met leerlingendaling willen scholen samenwerken. Zo kunnen zij hun onderwijsaanbod zo breed mogelijk houden. Sinds 1 januari 2016 mogen leerlingen in het voortgezet onderwijs maximaal 50% van hun hele opleiding aan een andere school volgen. Eerder mocht dat maximaal 50% van een schooljaar.

Met deze cijfers krijgt u in de regio van het samenwerkingsverband inzicht in het aanbod van de onderwijssoorten in primair en voortgezet onderwijs. Ook geven de cijfers informatie over het aantal leerlingen dat in de regio staat ingeschreven in alle aanwezige onderwijssoorten in primair en voortgezet onderwijs.

Onderwijssoorten in uw gemeente of regio

De tabel geeft het aantal leerlingen in absolute en relatieve zin per onderwijssoort in uw gemeente/regio weer.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Aantal leerlingen per onderwijssoort

De figuur geeft de trend van het aantal leerlingen per onderwijssoort voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde voor de afgelopen 4 jaar weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Gemiddelde afstand woonadres en vestiging onderwijs

Waar staat uw regio ten opzichte van andere regio’s? Hoog betekent dat de gemiddelde afstand van huis naar school groot is, laag betekent dat de gemiddelde afstand van huis naar school klein is. Elke staaf geeft het gemiddelde van de laagste 5% van de regio’s tot de hoogste 5%.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Aantal leerlingen in speciaal onderwijs

U ziet het aantal kinderen uit uw gemeente/regio dat ingeschreven staat in het speciaal onderwijs onverdeeld naar de verschillende typen speciaal onderwijs. Het totaal percentage speciaal onderwijs is ook weergegeven op de landkaart en u ziet de trend van de afgelopen 3 jaar. Met deze cijfers weet u hoeveel kinderen in uw regio ingeschreven staan in het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Veel van deze kinderen hebben naast de extra ondersteuning die zij in dit type onderwijs ontvangen, eveneens hulp of ondersteuning vanuit de Jeugdwet nodig. Ook zijn er kinderen die zorg nodig hebben vanuit de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet.

Speciaal onderwijs per onderwijssoort

De figuur geeft het aandeel leerlingen per speciaal onderwijssoort weer, berekend op het totaal aantal leerlingen op het primair en voortgezet onderwijs in uw regio. Voor het aandeel speciaal onderwijs op het primair of voortgezet onderwijs bekijk dan onderwijssoorten.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Aantal leerlingen in speciaal onderwijs in Nederland

Dit landkaartje geeft het aandeel speciaal onderwijs per gemeente of regio weer, waarbij de donkerste kleur het hoogste aandeel weergeeft en de lichtste kleur het laagste. De data per gemeente of regio kunt u als Excel (.csv bestand) downloaden.

Bron en jaar data: DUO, bewerking NJi, 2020

Trend aantal leerlingen in speciaal onderwijs

De figuur geeft de trend van het speciaal onderwijs en de onderverdeling per onderwijssoort voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de afgelopen 3 jaar weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Jeugdzorggebruik

De meeste kinderen ontwikkelen zich goed, maar een klein deel heeft zodanige problemen dat zij extra ondersteuning of hulp nodig hebben. Dan zijn kwalitatief hoogwaardige opvoeding, opvang, onderwijs, ondersteuning en hulpverlening nodig, maar vooral ook goede afstemming daartussen. Zicht op het jeugdzorggebruik geeft input voor het gesprek tussen onderwijs en gemeente/jeugdhulp over verdere afstemming en samenwerking en inzet van jeugdhulp/oza’s op scholen. En over de wijze waarop voor deze risicogroepen het schoolsucces en daarmee hun toekomstkansen bevorderd worden.

U ziet hier de cijfers over het jeugdzorggebruik van jeugdigen in uw gemeente of regio. Jeugdzorg is onderverdeeld in jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdzorggebruik in Nederland

Dit landkaartje geeft het percentuele gebruik van jeugdzorg per gemeente of regio weer, waarbij de donkerste kleur het hoogste gebruik weergeeft en de lichtste kleur het laagste. De data per gemeente of regio kunt u als Excel (.csv bestand) downloaden.

Bron en jaar data: CBS (micro)data, DUO, bewerking NJi, 2020

Trend jeugdzorggebruik

De figuur geeft de trend van het jeugdzorggebruik onderverdeeld in jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering weer voor uw gemeente/regio. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Jeugdzorggebruik per onderwijssoort

U ziet hier de cijfers over het jeugdzorggebruik van jeugdigen in uw gemeente of regio per onderwijssoort. Jeugdzorg is onderverdeeld in jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdzorggebruik per onderwijssoort

De figuur geeft voor uw gemeente/regio per onderwijssoort het aandeel kinderen dat jeugdzorg ontvangt weer.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Trend jeugdzorggebruik per onderwijssoort

De figuur geeft de trend van het jeugdzorggebruik onderverdeeld in jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering weer voor uw gemeente/regio. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Leerlingenvervoer

Uit onderzoek van Oberon blijkt dat gemiddeld 2,8 procent van de leerlingen gebruik maakte van leerlingenvervoer in het schooljaar 2016/2017. Het aandeel leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer daalt langzaam sinds 2012/2013, ook wanneer dit vergeleken wordt met het totaal aantal leerlingen. Tussen gemeenten bestaan grote verschillen: in grote gemeenten wordt minder gebruik gemaakt van leerlingenvervoer dan in de kleinere gemeenten (minder dan 50.000 inwoners).

Wat kan ik met de cijfers uit mijn regio?

Deze cijfers geven inzicht in de verdeling van de onderwijssoorten en het type onderwijs in uw regio. Naast deze gegevens krijgt u ook inzicht in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer.

Wanneer de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning kan voorzien, is het de verantwoordelijkheid van deze school om (eventueel in overleg met het samenwerkingsverband passend onderwijs) een andere school te vinden die wel een passende onderwijsplek kan bieden. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het (voortgezet) speciaal onderwijs worden gedaan.

Sturingsinstrument

In het ondersteuningsplan is aangegeven op welke scholen extra ondersteuning wordt geboden en welke tussenvoorzieningen er zijn. Het aanwezige aanbod heeft onder andere gevolgen voor het aantal aanvragen van een vervoersvoorziening. Deze verdeling en het gesprek daarover maakt het ook mogelijk om gericht in gesprek te gaan over het aansluiten van jeugdhulp op de verschillende scholen en het organiseren van onderwijs-zorgarrangementen gekoppeld aan de kenmerken van de populatie op scholen waar veel leerlingen ondersteuningsvragen op alle leefgebieden hebben. Het dekkend aanbod is dus een belangrijk sturingsinstrument om het gesprek over leerlingenvervoer en over de aansluiting van jeugdhulp op scholen zo optimaal mogelijk (-en kostenefficiënt) in te richten.

Aanbevelingen en tips

Stel als gemeente en regio vragen over de capaciteit van iedere school. Kijk als gemeente en samenwerkingsverband naar de mogelijkheden tot samenwerking met aangrenzend aanbod of aanbod op andere locaties dan een schoolgebouw als het aantal leerlingen met behoefte aan ondersteuning laag is of de capaciteit niet toereikend is. Of denk samen na of er middelen uit het huisvestingsplan ingezet kunnen worden voor het realiseren van een onderwijsaanbod dat in de regio ontbreekt, waarmee leerlingen meer thuisnabij onderwijs kunnen volgen.

Dit kan weer een afname van de kosten voor het leerlingenvervoer tot gevolg hebben, doordat deze leerlingen niet meer naar een voorziening buiten de regio vervoerd hoeven te worden. Denk met elkaar ook na over wat dit betekent voor aansluiting van de jeugdhulp op de scholen, en de verbinding met de vrij toegankelijke hulp en ondersteuning in de gemeente.

Relevant onderzoek

Meer samenwerking tussen voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

lees verder

De monitor Leerlingenvervoer in Nederland, vervolgmeting 2017 is beschikbaar.

lees verder

Dashboard van DUO: een interactieve kaart die alle scholen in Nederland met hun brugklassamenstelling toont.

lees verder

Deel uw tip of voorbeeld

Heeft u ervaring met een aanpak, die werkt? Deel het met uw collega’s in het land. We verzamelen en verspreiden de concrete tips en voorbeelden uit de praktijk.

 

Verstuur uw tip