Hoeveel jongeren doen mee?

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

Inleiding

Verreweg de meeste jongeren redden zich prima. Zij groeien op in een stabiele omgeving, gaan probleemloos van school naar werk en leveren hun bijdrage aan de samenleving. Bij een deel van deze jongeren gaat het niet vanzelf. Hoeveel van de jongeren doen mee in uw gemeente of regio?

De groep potentiële uitvallers wilt u zo snel mogelijk in beeld hebben. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde jongeren een verhoogd risico hebben om NEET (heeft geen werk, volgt geen opleiding) te worden. Jongeren met een voorgeschiedenis in de jeugdhulpverlening lopen relatief gezien een grotere kans geen school of werk te hebben dan jongeren zonder deze voorgeschiedenis.

Tevens blijkt dat jongeren met een achtergrond in praktijkonderwijs 4,4 keer meer kans hebben om NEET te worden dan jongeren die een andere achtergrond hebben. Ook voortijdig schoolverlaten (vsv), speciaal onderwijs en mbo niveau 1 geven een relatief hogere kans op NEET.

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook jongeren met een arbeidsbeperking.

Toelichting cijfers

In dit rapport zijn de figuren weergegeven van de indicatoren, die u een goed totaalbeeld geven van de kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar in uw geselecteerde regio of gemeente. De gegevens kunt u vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde. Tevens ziet u de cijfers van de voortijdig schoolverlaters per onderwijssoort. Bijbehorende cijfers over vrijstellingen en verzuim voor samenwerkingsverbanden ziet u op het Dashboard passend onderwijs.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Kleutercijfers
  • Vsv per onderwijssoort (o.a. vo en mbo)
  • NEET-cijfers
  • Werkzoekenden
  • Uitkeringen

Kleutercijfers

Met deze cijfers krijgt u inzicht in het aantal 4 en 5 jarigen dat ingeschreven staat bij een school voor primair onderwijs in uw regio. Daarmee weet u hoeveel van deze totale groep kinderen onderwijs volgt in uw regio. Ook krijgt u hiermee zicht op de instroom van 4 jarigen in het primair onderwijs in het komende schooljaar.

Kleutercijfers in Nederland

Dit landkaartje geeft de deelname aan het primair onderwijs van kleuters (4 t/m 5-jarigen) in gemeenten en regio’s weer. De data per gemeente of regio kunt u als Excel (.csv bestand) downloaden.

Bron en jaar data: CBS (micro)data, bewerking NJi, 2020

Trend kleutercijfers

De figuur geeft de trend van het aantal kleuters dat primair onderwijs volgt voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de afgelopen 3 jaar weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Voortijdig schoolverlaters (vsv) per onderwijssoort

De Rijksoverheid, scholen en gemeenten proberen te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan (voortijdige schoolverlaters). Een startkwalificatie is een diploma op havo, vwo of mbo 2 of hoger. Valt een scholier toch uit? Dan wil de overheid ervoor zorgen dat hij of zij toch nog een startkwalificatie haalt. Scholen en gemeenten zijn verantwoordelijk om voortijdige schooluitval tegen te gaan. Vanaf 1 januari 2019 is deze samenwerking een wettelijke plicht. Samen moet u bepalen welke maatregelen u inzet. De afspraken hierover legt u vast in een regionaal plan.

Voortijdig schoolverlaten per onderwijssoort

De figuur geeft het aandeel voortijdig schoolverlaters aan per onderwijssoort.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Voortijdig schoolverlaters in Nederland

Dit landkaartje geeft het aandeel voortijdig schoolverlaters per gemeente of regio weer, waarbij kleur donkerblauw het hoogste aandeel weergeeft en kleur lichtblauw het laagste. De data per gemeente of regio kunt u als Excel (.csv bestand) downloaden.

Bron en jaar data: CBS (micro)data, DUO, bewerking NJi, 2019

Trend voortijdig schoolverlaters

De figuur geeft de trend van het aantal voortijdig schoolverlaters en de onderverdeling per onderwijssoort voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de afgelopen 3 jaar weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

NEET-cijfers

In Nederland volgt het merendeel van de jongeren van 15 tot 25 jaar een opleiding of cursus. Van degenen die geen onderwijs volgen, heeft 4 op de 5 betaald werk. Daarmee leren of werken dus wel de meeste, maar niet alle jongeren. Deze groep jongeren wordt ook wel met de term NEETs aangeduid, wat staat voor Not in Employment, Education or Training. Het aandeel NEETs wordt op internationaal niveau gebruikt als kwaliteitsindicator voor de overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Volgens de internationale afbakening gaat het om jongeren die tot de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren en die in de afgelopen vier weken niet hebben deelgenomen aan een reguliere opleiding of een cursus.

De cijfers geven inzicht in de ontwikkeling van het aantal NEET jongeren in uw gemeente en regio. Gelet op de eisen die op de arbeidsmarkt worden gesteld, lopen vooral de jongeren die de school verlaten zonder startkwalificatie (diploma) een extra groot risico op werkloosheid. Om dit te voorkomen is het van belang deze groep goed in beeld te hebben.

NEET-cijfers in Nederland

Dit landkaartje geeft het aandeel NEET-jongeren per gemeente of regio weer, waarbij de donkerste kleur het hoogste aandeel weergeeft en lichtste kleur het laagste. De data per gemeente of regio kunt u als Excel (.csv bestand) downloaden.

Bron en jaar data: CBS (micro)data, DUO, bewerking NJi, 2019

Trend NEET-cijfers

De figuur geeft de trend van het aantal NEET-jongeren voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de afgelopen 3 jaar weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Werkzoekende jongeren

Met deze cijfers van ‘werkzoekende jongeren’ tussen 15 en 23 jaar, krijgt u inzicht in het aantal jongeren in deze leeftijdsgroep dat zich heeft ingeschreven bij een UWV-werkbedrijf als werkzoekende. Deze jongeren volgen geen voortgezet of vervolgonderwijs (meer).

Het is voor u als gemeente en samenwerkingsverband zinvol om met elkaar in gesprek te gaan over deze groep: zijn zij in bezit van een startkwalificatie? Zijn zij te motiveren om een vervolgopleiding te volgen, zeker als zij nog jong zijn? Hebben deze jongeren mogelijk begeleiding nodig om een werkplek te vinden? Is het mogelijk om samenwerking met het bedrijfsleven in uw regio aan te gaan, om deze jongeren een leer-werkplek aan te bieden?

Werkzoekende jongeren in Nederland

De figuur geeft voor uw gemeente/regio het aandeel werkzoekende jongeren ten opzichte van het landelijk gemiddelde weer.

Bron en jaar data: CBS (micro)data, DUO, bewerking NJi, 2018

Trend werkzoekende jongeren

De figuur geeft de trend van werkzoekende jongeren voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de afgelopen 3 jaar weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Uitkeringen

Jongeren die geen inkomen hebben, kunnen vanaf hun 18e een uitkering aanvragen bij de gemeente. De meeste jonge uitkeringsontvangers hebben een bijstandsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering, waarbij het vrijwel altijd om een Wajong-uitkering gaat. Een WW-uitkering komt bij veel minder voor, hun WW-rechten zijn vaak van kortere duur. Voordat een bijstandsuitkering kan worden aangevraagd, moet de jongere eerst verplicht vier weken zoeken naar werk of een opleiding.

De cijfers geven inzicht in de ontwikkeling van het aantal jongeren met een uitkering en het type uitkering in uw gemeente en regio. Het helpt u om de jongeren in beeld te krijgen om ze actief naar een baan of een opleiding te begeleiden.

Verdeling van type uitkeringen

De figuur geeft het aandeel jongeren met een uitkering aan, uitgesplitst naar WW, Wajong en bijstand voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Uitkeringen in Nederland

Dit landkaartje geeft het aandeel uitkeringen per gemeente of regio weer, waarbij kleur donkerblauw het hoogste aandeel weergeeft en kleur lichtblauw het laagste. De data per gemeente of regio kunt u als Excel (.csv bestand) downloaden.

Bron en jaar data: CBS (micro)data, DUO, bewerking NJi, 2019

Trend Uitkeringen

De figuur geeft de trend van het aantal uitkeringen en de onderverdeling naar type uitkering voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de afgelopen 3 jaar weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Wat kan ik met de cijfers uit mijn regio?

De cijfers geven inzicht in de mate van de deelname aan het onderwijs en werk van kinderen en jongeren in uw gemeente en regio. Bovenstaande cijfers geven de grootte van de (potentiële) risicogroepen in uw gemeente of regio aan. Hiermee heeft u een integraal overzicht. Het geeft input voor de diverse overleggen en de uitvoeringspraktijk om verzuim, vroegtijdig schooluitval, jeugdwerkloosheid, en arbeidsparticipatie te agenderen en gericht en via selectieve en geïndiceerde preventie aan te pakken. De cijfers behoeven altijd toelichting vanuit het beleid en de situatie in uw gemeente en regio.

Relevant onderzoek

CBS Schoolverlatersonderzoek 2020

lees verder

CBS onderzoek naar het verband tussen voortijdig schoolverlaten en multiproblematiek.

lees verder

NRO onderzoek Voortijdig schoolverlaten voorkomen

lees verder

Meer samenwerking tussen voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

lees verder

Relevante links

Nederlands Jeugdinstituut, van jeugd naar volwassenheid

lees verder

Nederlands Jeugdinstituut, Schoolverlaten en verzuim

Lees verder

Deel uw tip of voorbeeld

Heeft u ervaring met een aanpak, die werkt? Deel het met uw collega’s in het land. We verzamelen en verspreiden de concrete tips en voorbeelden uit de praktijk.

 

Verstuur uw tip