Wilt u de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in uw regio verbeteren? Ga dan aan de slag met Monitor AOJ. Daarmee krijgt u inzage in de gegevens over gemeente(n) en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in uw eigen regio. Monitor AOJ voedt het gesprek tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten in het OOGO en ondersteunt het vormgeven van beleid en het houden van regie.

U doet mee als regio. Dit betekent dat u als gemeente(n) samen met de samenwerkingsverbanden primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) werkt aan de aan een goede afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp. De resultaten uit de Monitor AOJ bestaan uit kengetallen, trends, benchmarks en de resultaten uit de vragenlijsten. Die desgewenst uitgezet worden onder beleidsmakers en professionals in de uitvoering. Herhaalde jaarlijkse of tweejaarlijkse afname van de vragenlijsten, kan vorderingen of juist stagnatie snel inzichtelijk maken. U kunt met de resultaten aan de slag in een werkbijeenkomst met de samenwerkingspartners in de regio. Deze bijeenkomst kunt u zelf organiseren.

In zes stappen naar een verbeterde samenwerking

Stap 1. Inspiratie

In een informatieve inspiratiebijeenkomst krijgt uw regio een indruk van de monitor en verkennen we samen welke betekenis de monitor kan geven voor uw aanpak en samenwerking.

Stap 2. Draagvlak in de regio

U neemt als gemeente en samenwerkingsverband een gezamenlijke beslissing over gebruik van de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Dit kost soms best wat tijd, zo is onze ervaring. Het helpt als er in de regio een duidelijke overlegstructuur bestaat voor gemeente(n) en samenwerkingsverbanden, evenals een structuur en proces voor bestuurlijke verankering van de monitor.

Stap 3. Startgesprek

Nadat er gezamenlijk een positief besluit is genomen door de partijen uit de regio, kunt u een startgesprek organiseren. Tijdens het startgesprek wordt de regionale context in kaart gebracht en de uitvoering van de Monitor AOJ besproken. Nadat het startgesprek heeft plaatsgevonden en er overeenstemming is bereikt over de aanpak, kunt u verder met het inzetten van de Monitor AOJ. Dit begint bij het uitzetten van vragenlijsten binnen de regio.

Stap 4. Dataverzameling

Na besluit tot deelname, zet u de vragenlijsten uit. Voor de doelgroepen beleid en uitvoering zijn twee verschillende standaardvragenlijsten beschikbaar. In de standaardvragenlijsten die door het NJi zijn ontwikkeld, wordt naar verschillende thema’s gevraagd. Niet elke regio vindt alle thema’s even relevant en in elke regio spelen specifieke aandachtspunten. U kunt als regio zelf de thema’s selecteren die u belangrijk vindt om mee te nemen in de vragenlijst. Ook bestaat de mogelijkheid om eigen vragen toe te voegen in de vragenlijsten. We stellen voorbeeldmails voor de uitnodiging beschikbaar.

Stap 5. Werkbijeenkomst

Nadat de reactie termijn voor de vragenlijsten is afgelopen en de vragenlijsten zijn verwerkt, organiseert de regio een werkbijeenkomst met dezelfde deelnemers als in het startgesprek. De uitkomsten vormen, samen met de achtergrondgegevens vanuit het startgesprek en de gegevens uit het dashboard van de Monitor AOJ, aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan tijdens de werkbijeenkomst. Herkennen we de uitkomsten? Wat valt er op in de resultaten? Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Dit gesprek wordt uitgewerkt in een verslag dat onder de partners wordt verspreid. Samen wordt nagedacht over mogelijke vervolgacties.

Stap 6. Implementatie en Monitoring

In de ene regio vertaalt de implementatie zich in het opstellen van een ontwikkelagenda met concrete projecten en verantwoordelijke partners voor de uitvoering van verbeteracties. In andere regio’s begint de implementatie met het opstellen van bestuurlijke afspraken over samenwerking in een OOGO. De implementatie is maatwerk per regio en afhankelijk van het draagvlak dat er bestaat voor het verstevigen van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp bij de betrokken partijen.

Na een bepaalde periode worden de effecten van de vervolgacties gemeten. Wat heeft gewerkt en wat behoeft verdere aandacht?

Stap 1.

Stap 1. Inspiratie

In een informatieve inspiratiebijeenkomst krijgt uw regio een indruk van de monitor en verkennen we samen welke betekenis de monitor kan geven voor uw aanpak en samenwerking.

Stap 2.

Stap 2. Draagvlak in de regio

U neemt als gemeente en samenwerkingsverband een gezamenlijke beslissing over gebruik van de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Dit kost soms best wat tijd, zo is onze ervaring. Het helpt als er in de regio een duidelijke overlegstructuur bestaat voor gemeente(n) en samenwerkingsverbanden, evenals een structuur en proces voor bestuurlijke verankering van de monitor.

Stap 3.

Stap 3. Startgesprek

Nadat er gezamenlijk een positief besluit is genomen door de partijen uit de regio, kunt u een startgesprek organiseren. Tijdens het startgesprek wordt de regionale context in kaart gebracht en de uitvoering van de Monitor AOJ besproken. Nadat het startgesprek heeft plaatsgevonden en er overeenstemming is bereikt over de aanpak, kunt u verder met het inzetten van de Monitor AOJ. Dit begint bij het uitzetten van vragenlijsten binnen de regio.

Stap 4.

Stap 4. Dataverzameling

Na besluit tot deelname, zet u de vragenlijsten uit. Voor de doelgroepen beleid en uitvoering zijn twee verschillende standaardvragenlijsten beschikbaar. In de standaardvragenlijsten die door het NJi zijn ontwikkeld, wordt naar verschillende thema’s gevraagd. Niet elke regio vindt alle thema’s even relevant en in elke regio spelen specifieke aandachtspunten. U kunt als regio zelf de thema’s selecteren die u belangrijk vindt om mee te nemen in de vragenlijst. Ook bestaat de mogelijkheid om eigen vragen toe te voegen in de vragenlijsten. We stellen voorbeeldmails voor de uitnodiging beschikbaar.

Stap 5.

Stap 5. Werkbijeenkomst

Nadat de reactie termijn voor de vragenlijsten is afgelopen en de vragenlijsten zijn verwerkt, organiseert de regio een werkbijeenkomst met dezelfde deelnemers als in het startgesprek. De uitkomsten vormen, samen met de achtergrondgegevens vanuit het startgesprek en de gegevens uit het dashboard van de Monitor AOJ, aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan tijdens de werkbijeenkomst. Herkennen we de uitkomsten? Wat valt er op in de resultaten? Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Dit gesprek wordt uitgewerkt in een verslag dat onder de partners wordt verspreid. Samen wordt nagedacht over mogelijke vervolgacties.

Stap 6.

Stap 6. Implementatie en Monitoring

In de ene regio vertaalt de implementatie zich in het opstellen van een ontwikkelagenda met concrete projecten en verantwoordelijke partners voor de uitvoering van verbeteracties. In andere regio’s begint de implementatie met het opstellen van bestuurlijke afspraken over samenwerking in een OOGO. De implementatie is maatwerk per regio en afhankelijk van het draagvlak dat er bestaat voor het verstevigen van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp bij de betrokken partijen.

Na een bepaalde periode worden de effecten van de vervolgacties gemeten. Wat heeft gewerkt en wat behoeft verdere aandacht?

Verbinden, monitoren en ontwikkelen

Monitor AOJ op zichzelf biedt de handvatten voor cijfermatig inzicht en hoe de samenwerking wordt ervaren door de betrokkenen, echter de begeleiding van het proces om echt de verbinding te maken en te werken vanuit een gemeenschappelijk kader, blijft noodzakelijk.

De samenwerking rondom de (integrale) vraag van jeugdige en gezin is in de praktijk nog maar weinig het vertrekpunt. Hierdoor komt een effectieve samenwerking rondom jeugdige en gezin met een ondersteuningsvraag vaak niet of beperkt tot stand. Het risico is groot dat de preventieve kansen op het voorkomen van ernstigere problematiek mogelijk gemist worden.

Een effectieve samenwerking vraagt een dialoog over de regionale situatie, een investering in elkaar en coördinatie op de gezamenlijk gemaakte afspraken. Een lerend effect zit in het terugkerend monitoren, evalueren, verbeteren wat nog niet goed gaat, en erop sturen.

Van inzicht naar uitzicht: Uw verhaal achter de cijfers

De cijfers die we in de Monitor AOJ geven, dienen als basis. Het verhaal achter de meting, ‘waarom gebeuren de dingen zoals ze kennelijk gebeuren’, is vele malen interessanter dan de grafiek. Het verhaal geeft de waarde aan de cijfers en werkt verklarend. Het verhaal in de regio organiseert u zelf. Vragen voor een startgesprek kunnen daarbij helpen. Ook verdiepingsvragen over de (onderwijs- en jeugdzorg) cijfers kunnen u verder brengen.

Aanmelden

Leer hoe u de Monitor AOJ kunt gebruiken om de samenwerking in uw regio te bevorderen. En de resultaten te verbeteren.

Informatiebijeenkomst Monitor AOJ

Ontdek hoe de Monitor AOJ uw regio helpt bij monitoring en ontwikkeling. In deze workshop laten we zien welke cijfers en trends in de Monitor beschikbaar zijn en hoe u de monitor kan gebruiken voor uw regio.

Instrumenten

U kunt zelf aan de slag met de instrumenten van het NJi. Hieronder kunt u deze instrumenten downloaden. Wilt u eerst meer informatie over het gebruik van de Monitor AOJ, meld u dan aan voor een informatiebijeenkomst.

Handleiding

De handleiding biedt praktische informatie over het gebruik en de mogelijkheden van de instrumenten van de Monitor AOJ voor uw regio.

Vragen voor Startgesprek

Het startgesprek is bedoeld om zicht te krijgen op de specifieke vragen van de regio en de verwachtingen van de inzet van de Monitor AOJ.

Vragenlijst voor Uitvoering

De vragenlijst voor Professionals in de Uitvoering gaat over hoe een uitvoerder vanuit de eigen rol de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp ervaart.

Vragenlijst voor Beleid

De vragenlijst voor Professionals in Beleid. De vragen gaan over hoe een beleidsmaker vanuit de eigen rol de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp ervaart.

Uitnodiging deelname enquête

Nodig de professionals in de uitvoering en beleid in uw regio uit voor het invullen van de vragenlijsten. Download de voorbeeldteksten voor de uitnodigingsmails.

Kosten

Gebruik maken van de instrumenten en het dashboard met cijfers en trends van Monitor AOJ is vooralsnog gratis dankzij een landelijke subsidie van de ministeries van VWS en OCW en bijdragen van de VNG en het Nederlands Jeugdinstituut. De inzet van uw medewerkers vraagt een eigen tijdsinvestering.